มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง