หัวหน้าส่วนราชการ

นายธนันต์พัฒน์ พรมพิลา
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 081-5475099


นายธนันต์พัฒน์ พรมพิลา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 081-5475099


นางภคอร มาสันเทียะ
หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 098-2184798


นางสาวณีนาศ ไพบูลย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 089-8477718


นายกล้าศึก พรมฤทธิ์์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 061-9539964


นายสยาม สิงหาทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 094-5297959