รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564