กิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 25 มกราคม 2566 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เชิงรุก 2
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 17 มกราคม 2566 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ครั้งที่ 1/2566 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กิจกรรมซ้อมแผนเสมือนจริงเผชิญเหตุอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเตรียมความพร้อมในการอำนวยสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ประชุมทำความเข้าใจและกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 19 ธันวาคม 2565 กิจกรรมรณรงค์จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 3 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำบัญชีรายบุคคล ณ ห้องประชุม อบต.หนองสรวง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงออกประชาสัมพันธ์รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอขามทะเลสอ 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนด้วยวิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน (RECAP) 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 1
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะทำงานประเมินการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประเมินสถานที่ตัดตั้งศูนย์ฯ ณ ตำบลหนองสรวง 3
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะต้นทาง ถังขยะอินทรีย์หรือเปียกครัวเรือน ศพด.อบต.หนองสรวง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 อบต.หนองสรวง ออกพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 อง์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ตรวจปัสสาวะพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อหาสารเสพติด 7
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง วางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช 4
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สถานีตำรวจภูธรหนองสรวง ทำความเข้าใจและฝึกซ้อมการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง 5