กิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9   ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 อบต.หนองสรวง จัดการแข่งขันกีฬา "หนองสรวงเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2567 17
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566 เวทีสานพลังความรู้การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 16
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมงานเวทีปิดโครงการสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว 14
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
11 ตุลาคม 2566 สถานการณ์น้ำ 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 4 ตุลาคม 2566 มอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง 11
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 7-8 กันยายน 2566 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู็รับปรับตัว รุ่นที่ 4 14
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 5-6 กันยายน 2566 แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู็รับปรับตัว รุ่นที่ 3 16
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 31-1 กันยายน 2566 ศจค.อบต.หนองสรวง จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรสานพ 16
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ศจค.อบต.หนองสรวง จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรสานพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่การรู้รับปรับตัว 14
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 35
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด 15
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 อบต.หนองสรวงจัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุที่เหมาะสม 18
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 18
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 18
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ 12
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 13
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 28 เมษายน 2566 กิจกรรมเปิดโรงเรียนหวานน้อยวิทยา 18
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 12 เมษายน 2566 กิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 21
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 28